Một cách mới mẻ để người chơi có thể kiếm tiền thụ động từ #gotchigang của mình.

Cùng tìm hiểu về “Uber” nằm 100% trên blockchain của Aavegotchi, sẽ sớm xuất hiện trong #Gotchiverse.

1/5 Chương trình scholarship là một phương thức hết sức hữu hiệu trong việc mang mọi…

Người chơi Ready Layer DAO tham gia Gotchiverse

Công bố quan hệ đối tác cùng Aavegotchi

Chúng tôi đã sẵn sàng. Đó là câu thần chú của chúng tôi.

Sẵn sàng cho thử thách. Sẵn sàng xây dựng. Sẵn sàng khám phá. …

Giải xổ số Gotchiverse Land đầu tiên | Một Tuần Của Aavegotchi

Giải xổ số Gotchiverse Land lần thứ nhất, Cuộc thi trang phục Halloween hàng năm lần thứ 2, Bảng REALM được liệt kê ở Baazaar, Tài khoản Twitter Pixelcraft Studios mới, Tham gia Nhóm Pixelcraft Studios và Moar!

Huỳnh Ngọc Công Danh

Blockchain Enthusiast | Aavegotchi Aambassador

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store